top of page

Llista informativa de l'ordre dels aspirants pel sistema de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups C1, C2 i grup AP de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 

Llista informativa de l'ordre dels aspirants del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups C1, C2, i grup AP de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca. S’obre un termini de deu dies hàbils, entre el 14 i el 27 de juny de 2023, ambdós inclosos, perquè aquestes persones presentin la documentació acreditativa.

Nota informativa en relació a les places de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

L’oferta pública d'ocupació extraordinària per a l’estabilització de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca va ser aprovada per Acord del Consell Executiu de 25 de maig de 2022 (BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022). La convocatòria de les places incloses en aquesta oferta es va acordar per Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública de 9 de desembre de 2022 (BOIB núm. 163, de 15 de desembre) i s’està gestionant per l’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP).

L’oferta d’estabilització preveu la cobertura de 26 places de 15 categories laborals diferents, que estan classificades, segons el nivell de titulació exigit, en els subgrups C1, C2 i grup AP. Així mateix, en l’oferta s’especifica que les places de terminalista, conductor –a, i porter-a tenen una jornada de 5,5 hores setmanals.
La descripció completa de les places que s’ofereixen als aspirant se farà en el moment oportú del procediment.

Llistes definitives de persones admeses i excloses dels subgrups C1, C2 i grup E/AP

Es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses dels subgrups C1, C2 i grup E/AP del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir places de personal laboral de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca.
Juntament amb les llistes definitives de persones admeses i excloses es publiquen les llistes provisionals de mèrits al·legats. S'obre un termini de set dies hàbils, entre l'12 i el 22 de maig de 2023, ambdós inclosos, per esmenar errors a les al·legacions dels mèrits (autobarem).

Publicació llista provisional de persones admeses C1, C2, E/AP

Es publica la llista provisional de persones admeses i excloses dels subgrups/grup C1, C2, E/AP del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix, dels subgrups/grup C1, C2, E/AP de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca.

S'obre un termini de set dies hàbils, entre l'11 i el 19 d'abril de 2023, ambdós inclosos, per esmenar-ne el defecte en cas d'haver estat exclòs o omès de les llistes.

En el BOIB núm. 163, de 15 de desembre de 2022 , s'ha publicat la convocatòria del procés d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir 26 places de personal laboral fix dels subgrups C1, C2 i del grup E/AP de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. El termini per presentar les sol·licituds comença l'endemà de la publicació en el BOE.

El tràmit de de sol·licitud de participació es troba disponible a la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca:

HIPÒDROM DE SON PARDO | HIPÒDROM DE MANACOR

BENVINGUTS

bottom of page